Trong nhiều năm qua, EQuest đã và đang khởi xướng, tài trợ, đóng góp vào các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng nhằm kiến tạo một cộng đồng nhân văn, vì cuộc sống tốt đẹp hơn. EQuest chú trọng đến những hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa thực tế, có lợi ích thiết thực và mang tính bền vững. Trong đó, giáo dục luôn được ưu tiên bởi đây là nền tảng cho sự thay đổi tích cực ở nhiều phương diện của đời sống kinh tế-xã hội, tạo sức bật cho quốc gia và dựng xây một tương lai thịnh vượng cho thế hệ trẻ của đất nước.

Tất cả các dự án cộng đồng của EQuest đều tập trung trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho các em vững bước tới tương lai.

EQuest thường xuyên tổ chức các hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao kiến thức, hướng tới một lối sống bền vững mà con người có thể chung sống hài hòa với thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.